Yleiset sopimusehdot

Shipit Oy Ab, YT- 2705721-8, Shipit.fi

1. Soveltamisala
1.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin tavarankuljetuksiin ja tilauksiin, jotka tehdään Shipit.fi -sivuston kautta Shipit Oy Ab:n (jatkossa ”Shipit” tai ”Toimittaja”) ja Asiakkaan välillä. Näitä sopimusehtoja sovelletaan riippumatta siitä, mikä alihankkijayritys (jatkossa ”Kuljettaja”) kuljetuksen suorittaa.

1.2 Niiltä osin kuin näissä yleisissä sopimusehdoissa ei toisin määritellä, noudatetaan Pohjoismaisen Speditööriliiton yleisiä määräyksiä PSYM 2015 (Pohjoismaisen speditööriliiton yleiset määräykset). Kansainvälisissä Postilähetyksissä sovelletaan kansainvälisen postiliiton sopimuksia. Kansainvälisen postiliiton sopimukset löydät täältä.

1.3 Mikäli kuljetussopimuksen toinen osapuoli on kuluttaja, eivät nämä ehdot rajoita oikeuksia, jotka johtuvat pakottavasta lainsäädännöstä. Pakottavasta lainsäädännöstä johtuvista oikeuksista ei kuluttaja voi luopua tai niitä ei voida rajoittaa sopimuksin.

1.4 Toimittajalla on oikeus muuttaa näitä yleisiä sopimusehtoja ilmoittamalla muutoksesta kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Muutoksia, jotka eivät heikennä Asiakkaan asemaa, voidaan tehdä myös kuukauden määräaikaa noudattamatta. Viimeisin versio yleisistä sopimusehdoista ja PSYM 2015 löytyvät Shipitin sivuilta www.shipit.fi

2. Yleistä Toimittajan palveluista
2.1 Toimittaja on verkkosivusto, joka tarjoaa lähetyspalveluita. Toimittaja järjestää lähetysten kuljetusta alihankkijan eli Kuljettajan avulla. Kuljetuksesta huolehtii siten Asiakkaan Toimittajan verkkosivustolla valitsema Kuljettaja. Kuljetussopimus syntyy Toimittajan ja Asiakkaan välillä. Kuljettaja ja Toimittaja rinnastetaan toisiinsa näissä yleisissä sopimusehdoissa.

2.2 Lähetyksellä tarkoitetaan kuljetusasiakirjaan merkittyä, yhdestä paikasta yhdeltä lähettäjältä yhteen paikkaan yhdelle vastaanottajalle samalla kerralla lähetettävää tavaraa tai tavaraerää.

2.3 Kuljetusasiakirjalla tarkoitetaan osoitekorttia, jonka Asiakas tulostaa Toimittajan verkkosivuilta tilauksen tehdessään. HUOM. Kuljetusasiakirjaa on voimassa 14 päivää tilauksesta, jonka jälkeen kuljetusasiakirjaa ei saa enään käyttää.

2.4 Lähetykset eivät ole lämpötilasuojattuja ellei asiasta erikseen sovita ennen tilausta. Katso erikoislähetykset.

2.5 Toimittajan kuljetusvastuu alkaa siitä, kun lähetys on otettu kuljetettavaksi ja päättyy kun lähetys jaettu tai luovutettu sovitun toimitustavan mukaisesti vastaanottajalle tai palautettu Lähettäjälle.

3. Asiakkaan velvollisuudet
3.1 Yleisissä sopimusehdoissa sanotun lisäksi Asiakas vastaa siitä, että se ohjeistaa vastaanottajaa tai lähettäjää, joka ei ole tämän sopimuksen osapuoli, toimimaan tässä sopimuksessa edellytetyllä tavalla.

3.2 Asiakkaan tulee noudattaa Toimittajan antamia ohjeita.

3.3 Asiakas vastaa siitä, että lähetyksiin on merkitty oikeat ja ajantasaiset nimi-, osoite-, maksu-, mittaus-, paino- ja muut mahdolliset palvelun edellyttämät tiedot. Lähetyksiin on aina merkittävä lähettäjän nimi ja Suomessa sijaitseva osoite lähetyksen mahdollista palauttamista varten.

3.4 Lähetysten vastaanottopaikkaan on oltava esteetön pääsy. Toimittaja voi toimittaa lähetyksen kenelle tahansa kohdeosoitteessa olevalle henkilölle. Lähetyksen vastaanottavan henkilön vastuulla on toimittaa lähetys mahdolliselle nimetylle vastaanottajalle. Mikäli kohdeosoitteessa ei tavata ketään, Kuljettaja jättää kohdeosoitteeseen ilmoituksen ja Asiakkaan on otettava Kuljettajaan yhteyttä mahdollista uudelleenjakelua varten. Mikäli Asiakasta ei tavoiteta, uudelleenjakelua ei voida järjestää tai lähetystä ei voida toimittaa muusta Toimittajasta riippumattomasta syystä, lähetys palautetaan Asiakkaan ilmoittamaan palautusosoitteeseen Asiakkaan kustannuksella.

3.5 Lähetyksen palauttaminen, säilyttäminen, uudelleenjakelu tai uudelleenohjaus voi aiheuttaa Asiakkaalle lisäkustannuksia. Katso myös kohta 6, ”Hinnat, lisäkustannukset ja laskutus”. Jos vastaanottaja ei suostu ottamaan lähetystä vastaan, palautetaan lähetys viipymättä takaisin lähettäjälle.

3.6 Asiakas vastaa Toimittajan kuljetusasiakirjojen käytöstä sekä viranomaisten edellyttämistä tulli- tai muista vastaavista asiakirjoista. Asiakas tai vastaanottaja vastaa myös mahdollisista lähetykseen liittyvistä tullausmaksuista ja veroista. Toimittaja ei ole vastuussa tulliluetteloista eikä tulliselvityksiin liittyvistä viranomaisten päätöksistä. Tuontilupa-asioissa ja muissa maahantuontiin liittyvissä asioissa lisätietoja voi saada kohdemaan kaupalliselta edustustolta. Shipit lähettää UPS-tilauksista proforma-/kauppalaskutiedot sähköisesti kuljetusyhtiölle. Mikäli PDF-versiota ei ole saatavilla, on Shipit allekirjoittanut nämä automaattisesti asiakkaan puolesta sähköisesti.

4. Lähetysten pakkaaminen ja sisältörajoitukset
4.1 Asiakas on vastuussa siitä, että kuljetettavan lähetyksen sisältö vastaa kuljetusasiakirjan tietoja. Mikäli lähetyksen sisältö, koko tai muut ominaisuudet eivät vastaa kuljetusasiakirjan tietoja, siitä voi aiheutua Asiakkaalle lisäkustannuksia. Katso myös kohta 6, ”Hinnat, lisäkustannukset ja laskutus”.

4.2 Asiakkaan on merkittävä lähetykseen vaadittavat nimi-, osoite-, maksu- ja muut merkinnät. Lähetykseen on merkittävä myös lähettäjän tiedot mahdollisen palautuksen varalta.

4.3 Asiakas on vastuussa siitä, että lähetys on riittävästi ja huolellisesti pakattu kuljetettavaan tavaraan nähden ja että tarvittavat kuljetusasiakirjat (osoitekortit) on kiinnitetty lähetykseen tukevasti. Osoitekortit on kiinnitettävä lähetyksen jokaiseen osaan. Lähetyksiä pakattaessa on huomioitava, että mikäli useampi yhteen teipattu tai sidottu lähetys lähetetään yhdellä osoitekortilla ja osat irtoavat toisistaan kuljetuksessa, Toimittajan vastuu rajoittuu siihen lähetyksen osaan, johon osoitekortti on kiinnitetty. Toimittaja ei tarkista paukkauksen riittävyyttä, eikä korvaa kuljetusvahinkoa, joka on aiheutunut Asiakkaan tahallisesta tai huolimattomasta toimesta tai laiminlyönnistä koskien lähetyksen pakkaamista.

4.4 Asiakkaan on varmistettava, että Asiakkaan lähetys on Asiakkaan valitseman Kuljettajan sisältörajoitusten mukainen. Kuljettajilla on omissa ehdoissaan rajoituksia kuljetettavan lähetyksen sisällöstä. Yleisimmät rajoitukset koskevat vaarallisia aineita, eläimiä, tuliaseita ja niiden osia, laittomia tuotteita, pilaantuvia tuotteita, rahaa ja arvopapereita sekä tupakka- ja alkoholituotteita. Tarkemmat tiedot kuljettajakohtaisista rajoituksista löytyvät Shipitin sivuilta www.shipit.fi.

4.5 Lähetyksen kohdemaassa voi olla rajoituksia sisältöön nähden. Asiakkaan tulee selvittää kulloinkin voimassa olevat kohdemaan kiellot ja tuontimääräykset. Toimittaja ei vastaa kuljetuksen toteutumisesta, jos Asiakas ei ole noudattanut kohdemaan asettamia rajoituksia ja ehtoja.

4.6 Toimittaja voi kieltäytyä kuljetuksesta tai keskeyttää kuljetuksen, jos on syytä epäillä, että lähetys ei ole Kuljettajan tai kohdemaan sisältörajoitusten mukainen. Toimittaja ei ole kuitenkaan velvollinen tarkistamaan lähetyksen sisältöä.

4.7 Asiakas on korvausvelvollinen Toimittajalle, Kuljettajalle tai muille asiakkaille aiheutuvasta (suorasta ja epäsuorasta) vahingosta, joka aiheutuu lähetyksen puutteellisesta pakkaamisesta tai siitä, että lähetys ei ole Kuljettajan tai kohdemaan sisältörajoitusten mukainen.

5. Lähetyksen jättäminen kuljetettavaksi
5.1 Paikka, johon Asiakas jättää lähetyksen kuljetettavaksi, määritellään Asiakkaan tekemässä tilauksessa.

5.2 Palveluun ei sisälly lähetyksen noutoa, mikäli Asiakas ei ole erikseen tilannut noutoa. Nouto voidaan tilata lisäpalveluna. Noutopaikka määritellään Asiakkaan tekemässä tilauksessa.

5.3. Mikäli osapuolet ovat sopineet, että lähetyksen kuormaamisesta ja kiinnittämisestä vastaa Toimittaja, mutta Asiakas tai joku hänen lukuunsa tosiasiassa suorittaa mainitut toimenpiteet, siirtyy vastuu kuormaamisesta ja kiinnittämisestä Asiakkaalle.

6. Hinnat, lisäkustannukset ja laskutus
6.1 Palvelun hinta on Toimittajan lähetystyökalun tarjoama hinta sekä mahdollinen erikseen valittava lisävakuutusmaksu. Toimittajan tarjoamiin hintoihin sisältyy kuljetus, arvonlisävero, mahdolliset tietullimaksut sekä polttoainemaksut.

6.1.1 Shipitin kautta tehdyt tilaukset veloitetaan aina euroissa.

6.2 Edellisessä kohdassa mainitun hinnan lisäksi Toimittajalla on oikeus laskuttaa asiakkaalta lisäkustannuksia, jotka johtuvat Toimittajasta riippumattomasta syystä. Tässä kohdassa tarkoitetut lisäkustannukset ovat muun muassa ylimääräiset kustannukset jotka johtuvat tilaustietojen tai lähetysasiakirjan puutteellisuudesta tai virheellisyydestä, lisäpyynnöistä mitkä on merkitty kuljetusdokumentteihin, pakkauksen puutteellisuudesta, Asiakkaan aiheuttamasta viivästyksestä, huolintakuluista, lähetyksen palauttamisesta, lähetyksen säilyttämisestä, uudelleenjakelusta tai uudelleenohjauksesta.

Mikäli asiakkaan ilmoittama ja kuljetusyhtiön toteama rahdituspaino eroavat toisistaan, hinnoitellaan lähetys kuljetusyhtiön toteaman rahdituspainon perusteella.

6.3 Mikäli ilmenee aihetta laskuttaa edellä mainittuja lisäkustannuksia, Toimittaja ilmoittaa tästä Asiakkaalle ilman aiheetonta viivytystä. Mikäli Asiakkaalla on käytössään lompakko-palvelu, Toimittajalla on oikeus veloittaa kustannukset suoraan Asiakkaan Lompakkoon tallettamasta saldosta.

6.4 Asiakas maksaa palvelun hinnan tilauksen tehdessään, ellei laskutuksesta muuta erikseen sovita. Mahdolliset lisäkustannukset laskutetaan jälkikäteen. Kuukausilaskutus tapahtuu kaksi kertaa kuukaudessa 1. ja 15. päivä, mikäli lasku on alle 50 € alv 0 %, lisätään laskulle 3.5 € + alv pienlaskutuslisä. Paperilaskuista peritään 5 € paperilaskulisä.

6.5  Shipit laskut lähetetään Ropo Capitalin laskutusjärjestelmän kautta ja laskut on maksettava tilille: FI96 1078 3000 2512 97 NDEAFIHH

6.6 Maksumuistutuksesta peritään maksuhuomautuskulu joka on 15 €, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Yrityssaatavien perinnässä perintäkulut arvioidaan Perintälain 10§ nojalla. Kuluttaja-asiakkailta maksuhuomautuksesta peritään 5 € kulu.

6.7 Mikäli laskua ei ole maksettu ajallaan lisätään laskulle 11.5 % viivästyskorko. Kuluttaja-asiakkailla korko määräytyy korkolain 4 §:n mukaisesti.

6.8 Lompakko. Lompakkoon tallettaminen on maksutonta, mikäli asiakas haluaa varat tililtä takaisin peritään tästä 5 € + alv siirtomaksuina.

6.9 Rekisteröidyn asiakkaan hinnat ovat henkilökohtaisia, eikä näitä saa luovuttaa ulkopuolisille.

7. Panttioikeus
7.1 Toimittajalla on panttioikeus kaikkiin Asiakkaan lähettämiin tuotteisiin koskien Asiakkaan kaikkia velkoja Toimittajaa kohtaan.

7.2 Mikäli Asiakas ei maksa mainittuja velkojaan, on Toimittajalla oikeus myydä kohdassa 7.1 mainittuja tuotteita soveltuvien myyntikanavien kautta velkojen kattamiseksi. Mikäli mahdollista, on Toimittajan ilmoitettava Asiakkaalle hyvissä ajoin etukäteen realisointitoimenpiteistä.

7.3 Shipit ei vastaa kolmansien osapuolien lisäosien toimivuudesta.

8. Tilauksen peruuttaminen ja kuluttajan peruutusoikeus
8.1 Asiakas ei voi perua tilausta, kun se on otettu Kuljettajan toimesta vastaan. Lähetykset jotka asiakas tuo itse voidaan perua 14 päivän tilauksen tekemisestä, jos lähetystä ei ole tuotu Kuljettajalle toimitettavaksi. Peruutuksesta veloitetaan 3 € peruutusmaksu. Kuljetusasiakirja on voimassa 14 päivää tilauksesta Suomen sisäisissä palveluissa jonka jälkeen kuljetusasiakirjaa ei pidä käyttää ja tilaus peruuntuu automaattisesti.

8.2 Toimittajan ja Asiakkaan sopimukseen sovelletaan kuluttajalain säännöksiä etämyynnistä, mikäli Asiakas on kuluttaja. Kuluttajasuojalain 6 luvun 14 §:n mukaan kuluttajalla on oikeus peruuttaa koti- tai etämyyntisopimus ilmoittamalla siitä elinkeinonharjoittajalle viimeistään 14 päivän kuluttua palvelusopimuksen tekemisestä. Palvelu on peruutettava ilmoittamalla siitä Toimittajalle peruuttamislomakkeella tai vapaamuotoisesti. Ilmoitus on toimitettava osoitteeseen asiakaspalvelu at shipit.fi .

Mikäli Asiakas haluaa, että Toimittaja aloittaa palvelun suorittamisen ennen peruuttamisajan päättymistä, Asiakkaan on ilmoitettava Toimittajalle tästä. Mikäli asiakas aloittamisen jälkeen haluaa peruuttamisaikana peruuttaa palvelun, Asiakkaan on suoritettava Toimittajalle palvelusta kohtuullinen korvaus (mukaan lukien palvelun aloittamisesta ja peruuttamisesta aiheutuvat kustannukset).

Peruuttamisoikeutta ei ole, mikäli kuljetuspalvelu on sovittu toteuttavaksi määrättynä ajankohtana tai määrätyn ajan kuluessa, tai sen jälkeen palvelu on kokonaan suoritettu.

9. Reklamaatiot
9.1 Vastaanottajan on tarkastettava lähetys ja ilmoitettava toimitusasiakirjassa kaikista ulkoisesti havaittavista vahingoista välittömästi lähetystä vastaanotettaessa. Vastaanottajan toimitusasiakirjassa ilmoittamista vahingoista ja muista kuin ulkoisesti havaittavista vahingoista Asiakkaan on tehtävä kirjallinen reklamaatio seitsemän päivän kuluessa lähetyksen toimituksesta, muuten Asiakas menettää oikeutensa korvaukseen.

9.2 Lähetyksen viivästyksestä Asiakkaan on reklamoitava kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun lähetys toimitettiin vastaanottajalle. Jos lähetystä ei ole toimitettu sovitun mukaisesti, asiasta on kuitenkin reklamoitava kirjallisesti viimeistään kahden (2) kuukauden kuluessa lähettämisestä.

9.3 Reklamointi tehdään Toimittajalle sähköpostitse osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.. Reklamoinnin pitää sisältää seuraavat tiedot, lue tarkemmat ohjeet reklamaation tekemiseksi > :
1. Lähetysnumero (rahtikirjan/kuljetusasiakirjan numero)
2. Kuljettajan nimi (kuljetusyhtiö)
3. Nouto- ja toimituspäivä
4. Milloin vahinko tai virhe huomattiin
5. Onko vastaanottaja tehnyt vahingosta ilmoituksen toimitusasiakirjassa lähetyksen vastaanottaessaan
6. Millainen vahinko tai virhe on kyseessä
7. Mikä tavara on kyseessä
8. Tavaran arvo ja paino
9. Onko Asiakkaalla kuljetusvakuutus lähetykselle
10. Kuvia vahingoittuneesta tavarasta ja pakkauksesta sekä muista pakkausmateriaaleista
11. Asiakirja, joka todentaa lähetyksen arvon

10. Vahingonkorvaus ja vastuunrajoitus
10.1 Toimittajan korvausvastuu kadotetuista tai puutteellisina tai vahingoittuneina perille tulleista lähetyksistä määritellään tiekuljetussopimuslain mukaisesti. Todistustaakka siitä, että puutteellisuus tai vahingoittuminen on Toimittajan vastuulla, on Asiakkaalla.

10.2 Lähetyksen enimmäiskorvaus on kotimaisessa kuljetuksessa rajoitettu 20 euroon tavaran kokonaispainosta puuttuvaa kiloa kohti. Kansainvälisessä kuljetuksessa korvaus on rajoitettu SDR 8,33 Kansainvälisen valuuttarahaston määrittelemään erityisnosto-oikeuteen tavaran kokonaispainosta puuttuvaa kiloa kohti. Kuljetusmaksut palautetaan virhettä vastaavin osin.

HUOM Postin ulkomaanpalveluista:

Maailman Postiliiton sopimusten enimmäiskorvaus
40 SDR/lähetys + 4,50 SDR/kg.

EMS-lähetysten vastaava enimmäiskorvaus on
500 €/lähetys.

10.3 Enimmäiskorvaus lähetyksen viivästymisestä on rajoitettu kuljetusmaksun määrään. Postilähetyksistä: Maailman Postiliiton sopimusten mukaan viivästymisestä ei makseta korvausta. Postin EMS ja Priority -lähetyksiin sovelletaan ulkomaan pakettipalveluiden tuote-ehtoja (maailman postiliiton yleissopimusehtoja) sekä Postin yleisiä toimitusehtoja.

10.4 Toimittaja ei ole tämän lisäksi velvollinen korvaamaan muuta vahinkoa, kuten menetetystä kauppavoitosta tai mitään muuta suoraa tai epäsuoraa vahinkoa sen luonteesta riippumatta.

10.5 Vahingonkorvausta on haettava tiekuljetussopimuslain mukaan viimeistään vuoden kuluessa
1) kun tavara on vähentynyt tai vahingoittunut tai sen luovutus on viivästynyt, tavaran luovutuspäivänä;
2) kun tavara on kadonnut, kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua sovitusta luovutuspäivästä tai, milloin erityistä luovutuspäivää ei ole sovittu, kuudenkymmenen (60) päivän kuluttua siitä, kun rahdinkuljettaja otti tavaran kuljetettavakseen; sekä
3) muussa tapauksessa kolmen (3) kuukauden kuluttua kuljetussopimuksen tekemisestä.

10.6 Siltä osin kuin pakottavasta lainsäädännöstä ei muuta johdu, Toimittajan vastuu rajoittuu määrään, josta Toimittajan kuljetuksessa käyttämä alitoimittaja on vastuussa Toimittajalle.

11. Force majeure
11.1 Toimittaja ei ole vastuussa laiminlyönnistä tai puutteista palvelun suorittamisessa, jos laiminlyönti tai puute johtuu viranomaisen toimista, lakosta (niin sopimuksenmukainen kuin sopimuksenvastainen), työsulusta, saarrosta, laajasta tulipalosta tai tulvasta, vakavasta onnettomuudesta, alihankkijan force majeure-tilanteesta tai muusta tilanteesta, johon Toimittaja ei pysty vaikuttamaan ja jota Toimittaja ei kohtuudella olisi voinut ottaa huomioon sekä jonka seurauksia Toimittaja ei olisi kohtuudella voinut välttää tai rajoittaa.

11.2 Havaitessaan yllä esitetyn tilanteen, joka estää sopimusvelvoitteiden täyttämisen, on Toimittajan mahdollisimman pian ilmoitettava kirjallisesti esteestä Asiakkaalle. Velvoite on täytettävä kohtuullisessa ajassa sen jälkeen, kun este on poistunut.

12. Lainsäädäntö ja oikeuspaikka
12.1 Toimittajan ja Asiakkaan väliseen sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

12.2 Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus saattaa palvelusopimusta koskeva erimielisyys kuluttajanriitalautakunnan käsiteltäväksi (www.kuluttajariita.fi) 

12.3 Palvelusopimustakoskevat riidat käsitellään käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä Toimittajalla on kotipaikka. Mikäli Asiakas on kuluttaja, Asiakkaalla on oikeus saattaa asia käsiteltäväksi oman kotipaikkansa mukaan määräytyvässä tuomioistuimessa.

Muut ehdot

Tietosuojaehdot

Osapuolet sitoutuvat omalta osaltaan noudattamaan voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Asiakas vastaa Asiakkaan aineistoon sisältyvistä sekä tietoonsa saamistaan henkilötiedoista ja kaikista niiden käsittelyyn liittyvistä velvoitteista lainsäädännön tarkoittamana rekisterinpitäjänä.

Asiakkaan ja käyttäjien yksityisyyden sekä henkilötietojen suojaan sovelletaan Palvelun yhteydessä esillä olevaa Shipitin tietoturvaselostetta.

Osapuolten väliset suhteet, velvollisuudet ja oikeudet on määritelty Tietosuojaehdot-liitteessä, joka on olennainen ja erottamaton osa näitä Käyttöehtoja. Mikäli tämän sopimuksen ja liitteen välillä on ristiriitaisuuksia, saa Tietosuojaehdot-liite etusijan.

Maksaminen

Verkkokaupan maksuvälittäjänä toimii Visma Pay (Visma Payments Oy, y-tunnus 2486559-4), joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Maksamiseen siirrytään Visma Payn verkkopalvelun kautta ja tiliotteella ja laskulla maksun saajana näkyy Visma Pay tai Visma Payments Oy. Visma Pay välittää maksut verkkokauppiaalle. Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja.

Kauppa syntyy verkkokaupan asiakkaan ja verkkokaupan välille. Verkkokaupan vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet.

Lue lisää Visma Paysta: https://www.visma.fi/vismapay/

Maksutavat

Visma Pay -palvelun kautta voit maksaa verkkopankkitunnuksilla, lompakolla, maksukorteilla (credit/debit), laskulla tai osamaksulla. Käytettävissä ovat seuraavat maksutavat: Osuuspankki, Nordea, Danske Bank, Oma Säästöpankki, Säästöpankki, Aktia, Paikallisosuuspankit, S-Pankki, Handelsbanken, Ålandsbanken, MobilePay, Masterpass, Pivo, Siirto, Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard- ja Debit MasterCard -kortit.

MobilePay: Voit maksaa MobilePay-lompakollasi mikäli olet sallinut verkkokaupoissa maksamisen sovelluksen asetuksista. MobilePay-lompakolla suoritetut maksut veloitetaan lompakkoon liitetyltä maksukortilta. Mikäli maksun veloittaminen maksukortilta epäonnistuu, MobilePay-lompakolla maksaminen ei ole mahdollista verkkokaupassa.

Visma Pay -maksupalvelun yhteystiedot

Visma Payments Oy (Y-tunnus 2486559-4)
Sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Puhelin: 09 315 42 037 (arkisin klo 8-16)
Postiosoite: Brahenkatu 4, 53100 Lappeenranta

When sending from Estonia, the payment provider for prepayment shipments is Maksekeskus AS. Payment methods: Estonian bank links: Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop Pank, Pocopay and Liisi ID. Visa / MasterCard credit card payments.

Maksekeskus: NB! When using a bank link payment confirm the order and then click on the ‘Return to merchant’ button.
The personal data necessary for the execution of payments is transferred to authorized processor Maksekeskus AS.