Lepingu üldtingimused

Shipitee Oü, registrikood 16171100, shipit.fi/et

Shipitiga saadate oma paki kogu maailmas.

1. Kohaldamisala
1.1. Käesolevaid lepingu üldtingimusi kohaldatakse kõigile Shipit.fi/et veebisaidi kaudu vormistatud Shipitee Oü(edaspidi „Shipit“ või „tarnija“) ja kliendi vahelistele kaubavedudele ja tellimustele. Neid lepingutingimusi kohaldatakse olenemata sellest, milline alltöövõtja (edaspidi „vedaja“) vedu teostab.

1.2. Kui käesolevates üldtingimustes ei ole sätestatud teisiti, tuleb järgida Põhjamaade Ekspedeerijate Assotsiatsiooni üldeeskirju PSYM 2015 (Põhjamaade Ekspedeerijate Assotsiatsiooni üldsätted). Rahvusvaheliste postisaadetiste korral kohaldatakse Ülemaailmse Postiliidu lepinguid. Ülemaailmse Postiliidu lepingud leiate siit.

1.3. Juhul, kui veolepingu teine pool on tarbija, ei piirata nende tingimustega siduvatest õigusaktidest tulenevaid õigusi. Tarbija ei saa siduvatest õigusaktidest tulenevatest õigustest loobuda ja neid ei saa lepinguga piirata.

1.4,. Tarnijal on õigus käesolevaid lepingu üldtingimusi muuta, teavitades muudatustest üks kuu enne muudatuse jõustumist. Muudatusi, mis ei nõrgenda kliendi positsiooni, saab teha ka ilma ühekuulisest tähtajast kinni pidamata. Üldtingimuste ja PSYM 2015 uusima versiooni leiate Shipiti veebisaidilt www.shipit.fi/et

2. Üldine teave tarnija teenuste kohta
2.1. Tarnija on saatmisteenuseid pakkuv veebisait. Tarnija korraldab saadetiste veo alltöövõtja ehk vedaja abil. Seega tagab veo see vedaja, kelle klient tarnija veebisaidil valib. Veoleping sõlmitakse tarnija ja kliendi vahel. Käesolevate lepingu üldtingimuste kohaselt on vedaja ja tarnija sisuliselt võrdsed.

2.2. Saadetis on veodokumendis fikseeritud kaup või kaubaartikkel, mis saadetakse korraga ühest kohast ühelt kaubasaatjalt ühele kaubasaajale.

2.3. Veodokumendi all peetakse silmas aadresskaarti, mille klient tellimust esitades tarnija veebisaidilt välja prindib. NB! Veodokument kehtib 14 päeva alates tellimusest, pärast seda ei tohi veodokumenti enam kasutada.

2.4. Saadetised ei ole ilmastikukindlalt kaitstud, kui selles ei ole just eelnevalt kokku lepitud. Vt alajaotust erisaadetised.

2.5 Shipiti toetatud kättetoimetamisviisid ja lisateave nt. tarneajad leiate siit >

3. Kliendi kohustused
3.1. Lisaks lepingu üldtingimustes sätestatule vastutab klient selle eest, et juhendab kaubasaajat või saatjat, kes ei ole käesoleva lepingu pool, tegutsema lepingus esitatud tingimuste kohaselt.

3.2. Klient peab järgima tarnija antud juhiseid.

3.3. Klient vastutab selle eest, et saadetistele oleksid märgitud õiged ja ajakohased nime-, aadressi-, makse-, mõõtude ja kaaluga seotud ning muud teenusega kaasnevad andmed. Saadetise võimaliku tagastamise puhuks tuleb saadetistele alati märkida saatja nimi ja aadress Eestis.

3.4. Saadetiste vastuvõtmise kohta peab olema tagatud vaba juurdepääs. Tarnija võib tarnida saadetise igale sihtkoha aadressil viibivale isikule. Saadetise vastuvõtja kohustus on toimetada saadetis võimalikule nimetule vastuvõtjale. Kui sihtkoha aadressil kedagi ei leita, jätab vedaja sihtkoha aadressile teate ja klient peab võimaliku uue kohaletoimetamise osas vedajaga ühendust võtma. Kui klienti kätte ei saada, uut kohaletoimetamist ei ole võimalik korraldada või ei saa saadetist kätte toimetada muul tarnijast sõltumatul põhjusel, tagastatakse saadetis kliendi kulul tema poolt esitatud tagastusaadressile.

3.5. Saadetise tagastamine, hoiustamine, uuesti kohaletoimetamine või ümbersuunamine võib põhjustada kliendile lisakulusid. Vaadake ka jaotist 6 „Hinnad, lisakulud ja arvete esitamine“. Kui saaja ei ole nõus saadetist vastu võtma, tagastatakse saadetis viivitamata selle saatjale.

3.6. Klient vastutab tarnija veodokumentide kasutamise ning ametiasutuste poolt nõutavate tolli- või muude samalaadsete dokumentide eest. Klient või kaubasaaja vastutab ka saadetisega seotud võimalike tolli- ja muude maksude eest. Tarnija ei vastuta tollideklaratsioonide ja tollivormistusega seotud ametiasutuste poolt tehtavate otsuste eest. Sisseveolubade ja muude sisseveoga seotud küsimuste korral pöörduge sihtriigi müügiesinduse poole.

4. Saadetise pakkimine ja sisupiirangud
4.1. Klient vastutab selle eest, et saadetise sisu vastaks veodokumendis sisalduvale teabele. Juhul, kui saadetise sisu, suurus või muud omadused ei vasta veodokumendis sisalduvale teabele, võivad kliendil tekkida lisakulud. Vaadake ka jaotist 6 „Hinnad, lisakulud ja arvete esitamine“.

4.2. Klient peab märkima saadetisele nõutavad nime-, aadressi-, makse- ja muud andmed. Saadetisele tuleb võimaliku tagastamise puhuks märkida ka saatja andmeid.

4.3. Klient vastutab selle eest, et saadetis on selle vedu silmas pidades piisavalt ja hoolikalt pakitud ning et vajalikud veodokumendid (aadresskaardid) oleksid kindlalt saadetisele kinnitatud. Aadresskaardid tuleb kinnitada saadetise igale osale. Saadetiste pakkimisel tuleb silmas pidada, et kui ühe aadresskaardiga saadetakse mitu teibitud või seotud saadetist ja need transpordi käigus üksteisest eralduvad, siis piirdub tarnija vastutus ainult saadetise selle osaga, mille külge on kinnitatud aadresskaart. Tarnija ei kontrolli, kas saadetis on piisavalt hästi pakitud ega hüvita transpordikahjusid, mis on põhjustatud kliendi tahtlikust või hooletust tegevusest või pakkimissoovituste eiramisest.

4.4. Klient peab veenduma, et tema saadetis vastab valitud vedaja poolt kehtestatud sisupiirangutele. Vedajad esitavad oma tingimustes piirangud nende poolt transporditavate saadetiste sisule. Levinumad piirangud puudutavad ohtlikke aineid, loomi, tulirelvi ja nende osi, ebaseaduslikke tooteid, kiiresti riknevaid tooteid, raha ja väärtpabereid ning tubaka- ja alkoholitooteid. Täpsemat teavet iga vedaja piirangute kohta leiate Shipiti veebisaidilt www.shipit.fi/et.

4.5. Saadetise sihtriigis võivad olla sisule omad piiranguid. Klient peab konkreetselt välja selgitama sihtriigis kehtivad keelud ja sisseveoeeskirjad. Tarnija ei vastuta saadetise veo teostamise eest, kui klient ei ole järginud sihtriigis sätestatud piiranguid ja tingimusi.

4.6. Tarnija võib veost keelduda või selle peatada, kui on alust kahtlustada, et saadetis ei vasta vedaja või sihtriigi poolt kehtestatud sisupiirangutele. Siiski ei ole tarnija kohustatud saadetise sisu üle kontrollima.

4.7. Klient on kohustatud hüvitama tarnijale, vedajale või teistele klientidele tekitatud mis tahes (otsese ja kaudse) kahju, mis on tingitud saadetise puudulikust pakkimisest või asjaolust, et saadetis ei vasta vedaja või sihtriigi poolt kehtestatud sisupiirangutele.

5. Saadetise veoks üleandmine
5.1. Koht, kus klient saadetise veoks üle annab, määratletakse kindlaks kliendi vormistatud tellimuses.

5.2. Teenus ei sisalda saadetisele järeletulemist, kui just klient ei ole seda eraldi tellinud. Järeletulemist saab tellida lisateenusena. Saaadetise vastuvõtukoht määratletakse kliendi tellimuses.

6. Hinnad, lisakulud ja arvete esitamine
6.1. Teenuse hind on tarnija pakikalkulaatori pakutav hind ja makse lisakindlustuse eest, mida on võimalik eraldi valida. Tarnija pakutavad hinnad sisaldavad vedu, käibemaksu, võimalikke teemakse ja kütusetasusid.

6.1.1 Shipiti kaudu tehtud tellimuste eest võetakse alati tasu eurodes.

6.2. Lisaks eelmises punktis väljatoodud hinnale on tarnijal õigus esitada kliendile arve tarnijast sõltumatul põhjusel tekkivate lisakulude katteks. Selles alajaotuses viidatud lisakulud on muu hulgas täiendavad kulud, mis on tingitud puudulikust või ebaõigest tellimusteabest või saatedokumendist, ebapiisavast pakkimisest, kliendi põhjustatud viivitusest, saadetise tagastamisest, saadetise hoiustamisest, uuesti kohaletoimetamisest või ümbersuunamisest.

Kui kliendi poolt märgitud veose kaal erineb vedaja poolt tuvastatust, hinnatakse saadetise kaalu veoettevõtte poolt fikseeritud kaalu alusel.

6.3. Kui tekib vajadus esitada arve eelnimetatud lisakuludest johtuvalt, teavitab tarnija sellest klienti ilma tarbetu viivituseta. Kui Kliendil on rahakotiteenus, on Tarnijal õigus nõuda kulud otse Kliendi Rahakotti hoiustatud jäägilt.

6.4. Klient tasub teenuse eest tellimisel, kui just arvete esitamise osas ei ole eraldi kokku lepitud. Kõigi lisakulude eest esitatakse arve tagantjärele. Kuupõhine arveldamine toimub kaks korda kuus, 1. ja 15. kuupäeval; juhul, kui arve on alla 50 euro ja km 0%, lisatakse arvele 3,5 eurot + km (väikese arve tasu). Paberarvete eest võetakse lisatasu paberarve eest 5 eurot.

6.5. Shipiti arved saadetakse Ropo Capitali arveldussüsteemi kaudu ja arved tuleb tasuda järgmisele kontole: FI96 1078 3000 2512 97 NDEAFIHH

6.6. Maksemeeldetuletuse eest võetakse lisatasu meeldetuletuse eest ja see on 12 eurot. Ettevõtetelt nõuete sissenõudmisel hinnatakse sissenõudmiskulusid vastavalt inkassoseaduse §-le 10.

6.7. Õigeaegselt tasumata arvele lisandub viivis 11,5%.

6.8. Rahakotiteenus. Rahakotis raha hoidmine on tasuta, kuid kui klient soovib kontolt raha tagasi võtta, võetakse ülekandetasudeks 3,5 eurot + km.

6.9. Registreeritud kliendi hinnad on privaatsed ja neid ei tohi kolmandatele isikutele avaldada.

7. Pandiõigus
7.1. Tarnijal on õigus kohaldada pandiõigust kõigi kliendi saadetud toodete osas seoses kliendi kõigi võlgadega tarnija ees.

7.2. Juhul, kui klient ei maksa nimetatud võlgu ära, on tarnijal õigus müüa punktis 7.1 nimetatud tooted võlgade katteks sobivate müügikanalite kaudu. Võimaluse korral peab tarnija klienti realiseerimismeetmetest teavitama piisavalt pika etteteatamisajaga.

8. Tellimuse tühistamine ja tarbija tühistamisõigus
8.1. Klient ei saa tellimust tühistada, kui vedaja on selle juba vastu võtnud. Kliendi enda toodud saadetised saab tühistada 14 päeva jooksul alates tellimuse esitamisest juhul, kui saadetist ei ole veel vedajale tarnimiseks üle antud. Tellimuse tühistamise eest võetakse tühistamistasu 1 euro. Eestisisiste teenuste korral kehtib veodokument 14 päeva alates tellimuse esitamisest, pärast mida ei tohi veodokumenti enam kasutada ja tellimus tühistatakse automaatselt.

8.2. Juhul, kui klient on tarbija, kohaldatakse tarnija ja kliendi vahelisele lepingule tarbiajakaitseseaduse sätteid kaugmüügi kohta. Tarbijakaitseseaduse ptk 6 § 14 kohaselt on tarbijal õigus kodu- või kaugmüügileping üles öelda, teatades sellest kauplejale hiljemalt 14 päeva jooksul pärast teenuselepingu sõlmimist. Juhul, kui klient soovib, et tarnija alustaks teenuse osutamist enne tühistamisaja lõppu, peab klient sellest tarnijat teavitama. Kliendi nõusolek teenuse alustamiseks tähendab seda, et klient ei saa enam teenust tühistada.

9. Kaebused
9.1. Saadetise saaja peab saadetist kontrollima ja teatama tarnedokumendiga kõigist väliselt tuvastatavatest kahjustustest viivitamata pärast saadetise kättesaamist. Klient peab seitsme päeva jooksul pärast saadetise kättetoimetamist esitama kirjaliku kaebuse saaja poolt saatedokumendis teatatud kahjude ja muude kui väliselt tuvastatavate kahjude kohta, vastasel juhul kaotab klient õiguse hüvitisele.

9.2. Klient peab esitama kirjaliku kaebuse saadetise hilinemise kohta 14 päeva jooksul pärast saadetise saajale üleandmist. Kui saadetist ei ole kokkuleppe kohaselt kohale toimetatud, tuleb asja kohta esitada kirjalik kaebus hiljemalt kahe (2) kuu jooksul pärast saatmist.

9.3. Kaebus esitatakse tarnijale e-posti teel aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.. Kaebus peab sisaldama järgmist teavet:
1. saadetise number (veokirja/veodokumendi number)
2. vedaja nimi (veoettevõte)
3. vastuvõtmise ja kohaletoimetamise kuupäev
4. millal kahju või viga märgati
5. kas saaja on saadetise kättesaamisel veodokumendil kahjudest teavitanud
6. millise kahju või veaga on tegu
7. millise kaubaga on tegu
8. kauba väärtus ja kaal
9. kas kliendil on saadetise jaoks veokindlustus
10. pildid kahjustatud kauba, pakendi ja muude pakkematerjalide kohta
11. dokument, mis tõendab saadetise väärtust

10. Kahjude hüvitamine ja vastutusest lahtiütlemine
10.1. Tarnija hüvitamiskohustus kaotatud või puudulikult või rikutuna kohale toodud saadetiste eest määratakse kindlaks vastavalt autoveoseadusele. Tõendamiskohustus, et puudus või kahjustus on Tarnija kohustus, lasub Tellijal.

10.2. Riigisisese transpordi korral on maksimaalne hüvitis piiratud 20 euroga kilogrammi kohta puuduva kauba kogukaalust. Rahvusvahelise transpordi korral on hüvitis piiratud Rahvusvahelise Valuutafondi määratletud laenueriõigusega 8,33 SDR-iga kilogrammi kohta puuduva kauba kogukaalust. Saatmiskulud tagastatakse proportsionaalselt veaga.

MÄRKUS! Posti rahvusvaheliste teenuste kohta:

Ülemaailmse Postiliidu lepingute maksimaalne hüvitis on
40 SDR/saadetis + 4,50 SDR/kg.

EMS-saadetiste vastav maksimaalne hüvitis on
500 eurot/saadetis.

10.3. Saadetise hilinemise makstav maksimaalne hüvitis on piiratud veotasu suurusega. Postisaadetised: vastavalt Ülemaailmse Postiliidu kokkulepetele hilinemise eest hüvitist ei maksta. Posti EMS-i ja Priority-saadetistele kohaldatakse rahvusvaheliste pakiteenuste tootetingimusi (Ülemaailmse Postiliidu lepingu üldtingimused) ning Posti üldiseid tarnetingimusi.

10.4. Lisaks ei ole tarnija kohustatud hüvitama mis tahes muud kahju, nagu näiteks saamata jäänud ärikasum või muu otsene või kaudne kahju, olenemata selle laadist.

10.5. Maanteetranspordilepingu seaduse kohaselt tuleb hüvitist taotleda hiljemalt ühe aasta jooksul
1) alates kauba üleandmise päevast, kui kauba hulk on vähenenud või see on rikutud või kui kauba kohaletoimetamine on hilinenud;
2) kolmekümne (30) päeva jooksul alates kokkulepitud tarnepäevast, kui kaup on kadunud või kui konkreetset üleandmispäeva ei ole kokku lepitud, siis kuuekümne (60) päeva jooksul pärast seda, kui kaubavedaja kauba tarnimiseks kätte sai; ning
3) muul juhul kolm (3) kuud jooksul pärast veolepingu sõlmimist.

10.6 Kui kohustuslikud õigusaktid ei näe ette teisiti, on Tarnija vastutus piiratud summaga, mille eest Tarnija transpordil kasutatud alltarnija Tarnija ees vastutab.

11. Vääramatu jõud
11.1. Tarnija ei vastuta tõrgete ega puuduste eest teenuse osutamisel, kui tõrge või puudus tuleneb ametkondade tegevusest, streigist (nii lepinguline kui ka lepinguväline), töösulust, blokaadist, ulatuslikust tulekahjust või üleujutusest, tõsisest õnnetusest, alltöövõtja force majeure-olukorrast või muust olukorrast, mida tarnija ei saa mõjutada ja millega tarnija ei oleks saanud mõistliku eelduse kohaselt arvestada ning mille tagajärgi tarnija ei oleks mõistliku eelduse kohaselt saanud vältida ega piirata.

11.2. Lepinguliste kohustuste täitmist takistava eeltoodud olukorra märkamisel peab tarnija klienti takistusest võimalikult kiiresti kirjalikult teavitama. Kohustus tuleb täita mõistliku aja jooksul pärast takistuse kõrvaldamist.

12. Seadusandlus ja kohtualluvus
12.1. Tarnija ja kliendi vahel sõlmitud lepingu suhtes kohaldatakse Eesti seadusandlust.

12.2. Kui klient on tarbija, lahendatakse teenuselepinguga seotud vaidlused pädevas kohtus vastavalt tarbijakaitseseadusele.

12.3. Muudel juhtudel lahendatakse teenuselepinguga seotud vaidlused alamastme kohtus, kelle jurisdiktsiooni alla tarnija alaline asukoht jääb.

Muud tingimused

Privaatsuspoliitika

Pooled kohustuvad omalt poolt järgima kehtivaid andmekaitsealaseid õigusakte.

Klient vastutab vastutava andmetöötlejana seadusandluse tähenduses tema materjalides sisalduvate ja tema valduses olevate isikuandmete ning kõigi nende töötlemisega seotud kohustuste eest.

Teenusega seotult kohaldatakse kliendi ja kasutajate privaatsuse ning isikuandmete kaitseks käesolevat Shipiti privaatsuspoliitikat.

Pooltevahelised suhted, kohustused ja õigused on sätestatud privaatsuspoliitika lisas, mis on käesolevate kasutustingimuste oluline ja lahutamatu osa. Käesoleva lepingu ja selle lisa vaheliste vastuolude korral on ülimuslik privaatsuspoliitika lisa.

Maksevahendusteenuse pakkuja ja teostaja on Paytrail Oyj (2122839-7) koostöös Soome pankade ja krediidiasutustega. Paytrail Oyj nimi on maksesaajana konto väljavõttes või kaardiarvel ja tema edastab makse tarnijale. Paytrail Oyj omab makseasutuse tegevusluba.

Paytrail Oyj, registrikood: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Telefon: 02 0718 1830
www.paytrail.com

Eestist saatmisel on ettemakstud saadetiste maksepakkujaks Maksekeskus AS. Makseviisid: Eesti pangalingid: Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop Pank, Pocopay ja Liisi ID. Visa / MasterCard krediitkaardimaksed.

Shipitee OÜ edastab maksete sooritamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Maksekeskus: NB! Pangalingi kasutamisel kinnitage makse ja klõpsake nuppu „Tagasi kaupmehe juurde”.
Maksete sooritamiseks vajalikud isikuandmed edastatakse volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.