Farliga ämnen

Om du misstänker att ett ämne är farligt, ta kontakt i förväg

Konsumenter får inte skicka ämnen eller föremål som klassificeras som farliga. Om du misstänker att din försändelse är ett farligt ämne, kontakta transportföretaget för att reda ut saken.

Vad är farliga ämnen?

Farliga ämnen är föremål och ämnen som kan orsaka en märkbar risk för hälsa, säkerhet, egendom och miljö.

Farliga ämnen kan bl.a. förekomma i verktyg, mobiltelefoner, bilreservdelar samt andra reservdelar, medicinska apparater och ämnen, kemikalier, ficklampor och andra lampor, fotoutrustning, kylskåp, hemtillbehör, cylindrar, elapparater, laboratorieprov o.s.v.

Exempel på farliga ämnen:

Torris, litiumbatterier, alla varor som innehåller lättantändliga vätskor eller giftiga ämnen t.ex. kvicksilver, trycksatta behållare, magneter, olika slags batterier, olika slags förpackningsmaterial, tändstickor och andra tändare, vilken som helst vara som har innehållit bränsle eller andra brinnande vätskor, sprängämnen, ammunition samt vapen.

Eftersom många transportörer har olika interna praxis gällande farliga ämnen, ber vi dig kontakta den transportfirma som du har valt för att få mer information/ta reda på saken.

Personalens allmänna kompetens

TFÄ-lagen 11 § (22.12.2011/1402)

Alla som utför uppgifter i anslutning till transport eller förvaring av farliga ämnen ska för att garantera en säker transport ha den utbildning eller behörighet av annat slag som behövs för uppgiften. Sådana uppgifter är förpackning, sändning, skeppning, lastning, transportering samt lossning.

Därutöver ska de genomgå kompletterande utbildning tillräckligt ofta, om inte uppgiften utförs under direkt överinseende av en utbildad person.

Mer information om varor som inte får skickas eller som berörs av begränsningar hittar du under punkten förbjudna försändelser.